Έργο: Κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εργάσιμης ημέρας οι άνθρωποι ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες, όπως η οργάνωση συναντήσεων, ο έλεγχος των emails κ.ο.κ. Τέτοιες δραστηριότητες απαιτούν πνευματική προσπάθεια και η παρατεταμένη ενασχόληση με τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να οδηγήσει σε ψυχολογικές και φυσιολογικές επιπτώσεις δημιουργώντας κατά συνέπεια κόπωση. Ένα βασικό στοιχείο της αναπλήρωσης της ζωτικής ψυχικής ενέργειας είναι η “ψυχολογική αποδέσμευση”. Αυτή αναφέρεται στην πράξη της διανοητικής αποσύνδεσης από την εργασία κατά τη διάρκεια των μη εργάσιμων ωρών και απαιτεί την απουσία όλων των σκέψεων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία. Η ψηφιοποίηση του χώρου εργασίας θέτει σοβαρές απειλές στην ικανότητα των απομακρυσμένων εργαζομένων να αποσυνδέονται ψυχολογικά και να ανακάμπτουν από την εργασία, καθώς η χρήση των ΤΠΕ θολώνει τα όρια μεταξύ εργασίας και μη εργασίας. Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να βοηθηθούν οι απομακρυσμένοι εργαζόμενοι να αποσυνδεθούν από την εργασία, ενώ παράλληλα να αναπτυχθούν οι δεξιότητές τους σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, ώστε να διευκολυνθούν στην αποσύνδεσή τους από την εργασία.

Το έργο SwitchOff έχει ως στόχο να βοηθήσει τους διευθυντές και τους εκπαιδευτές ΕΕΚ να αποκτήσουν τις κατάλληλες ικανότητες και γνώσεις σχετικά με το πώς να διευκολύνουν την αποκατάσταση στον εργασιακό χώρο και να βοηθήσουν τους απομακρυσμένους εργαζόμενους να αποσυνδεθούν από την εργασία και να αποκαταστήσουν τους προσωπικούς τους πόρους (συναισθηματικούς, γνωστικούς, φυσικούς) στο τέλος της εργάσιμης ημέρας. Το έργο SwitchOff επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας στους απομακρυσμένους εργαζόμενους και τους διευθυντές σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής χρήσης των ΤΠΕ και την αποσύνδεση από την εργασία, κατά τη διάρκεια των μη εργάσιμων ωρών.

Στόχοι

Στόχοι

Στόχοι έργου: Το έργο SwitchOff επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας στους απομακρυσμένους εργαζόμενους και τους διευθυντές για το πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις ΤΠΕ και να αποσυνδέονται από την εργασία, κατά τις ώρες εκτός εργασίας. Οι εταίροι θα δημιουργήσουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων μιας εργαλειοθήκης, ενός προγράμματος κατάρτισης, μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (συμπεριλαμβανομένου ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης) με πλούσιο υλικό και πρακτικές για τον καλύτερο τρόπο αποκατάστασης από την εργασία. Αυτά θα υποστηρίξουν όλες τις επιλεγμένες προτεραιότητες, καθώς οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:

Ευαισθητοποίηση των διευθυντών, των επαγγελματιών του τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και των εξ αποστάσεως εργαζομένων σχετικά με τη σημασία της διευκόλυνσης της ανάκαμψης από την εργασία και της αποσύνδεσης.

Βελτίωση της ικανότητας των εξ αποστάσεως εργαζομένων και των διευθυντών να αποσυνδέονται από την εργασία κατά τις ώρες εκτός εργασίας, παρέχοντάς τους τις κατάλληλες γνώσεις, εργαλεία και πόρους.
Η αποτροπή των εξ αποστάσεως εργαζομένων από το να αισθάνονται “εξαντλημένοι” στο τέλος της εργάσιμης ημέρας τους και η μειώση των επιπτώσεων που σχετίζονται με την ανεπαρκή ανάκαμψη (π.χ. επαγγελματική εξουθένωση) με τη χρήση OERs.
Ανάπτυξη της ικανότητας των επαγγελματιών και των διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού να εφαρμόζουν πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες και να υποστηρίζουν το δικαίωμα των εργαζομένων τους να απέχουν από την ενασχόληση με δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία, κατά τη διάρκεια των μη εργάσιμων ωρών.
Ανάπτυξη καινοτόμου ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού για τους επαγγελματίες και τους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της διαδικασίας αποκατάστασης των απομακρυσμένων εργαζομένων.

Αντίκτυπο του Έργου

Αντίκτυπο του Έργου

Οι συμμετέχουσες ομάδες-στόχοι, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις επιχειρήσεις (π.χ. ιδιοκτήτες εταιρειών, ειδικοί σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού), θα εκπαιδευτούν και θα είναι καλύτερα εξοπλισμένοι ώστε να ενσωματώσουν τις βέλτιστες πρακτικές και να προσαρμόσουν τις οργανωτικές τους πολιτικές και διαδικασίες ώστε να υιοθετήσουν μια κουλτούρα όπου υποστηρίζεται το δικαίωμα των εργαζομένων να μπορούν να αποσυνδεθούν από την εργασία τους. Επίσης, θα υποστηρίξουν και θα ενδυναμώσουν τους εξ αποστάσεως εργαζόμενους ώστε να κατανοήσουν την αξία της αποσύνδεσης από την εργασία και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτό.

Θα διευκολυνθούν επίσης νέες συνεργασίες και δίκτυα μεταξύ των εκπαιδευτών ενδοεπιχειρησιακής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την καλύτερη κατανόηση των πρακτικών, διαδικασιών και πολιτικών σε οργανισμούς σε διάφορες χώρες. Περισσότεροι από 10.000 ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του έργου, 180 εξ αποστάσεως εργαζόμενοι και 120 επαγγελματίες του τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού/Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα έχουν άμεσο αντίκτυπο από το έργο αυτό.

Αποτέλεσματα Έργου

Αποτέλεσματα Έργου

Ως ουσιώδη αποτελέσματα, το έργο SwitchOff θα αναπτύξει μια εργαλειοθήκη που θα αφορά την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και άλλων πρακτικών για την προώθηση της ικανότητας των εργαζομένων να αποσυνδέονται από την εργασία τους κατά τη διάρκεια των μη εργάσιμων ωρών. Επίσης, θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα κατάρτισης για επαγγελματίες και διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που θα εστιάζει σε βέλτιστες πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες μέσω των οποίων οι διευθυντές και οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού θα μπορούν να υποστηρίξουν την προσπάθεια των εργαζομένων τους να αποσυνδεθούν από την εργασία τους στο τέλος της εργάσιμης ημέρας.

Οι πόροι θα είναι εύκολα και ελεύθερα προσβάσιμοι σε όλους τους ενδιαφερόμενους και η προσαρμοστικότητά τους θα συμβάλει στη σωστή αξιοποίηση και βιωσιμότητα μετά τον κύκλο ζωής του έργου.

Εργαλειοθήκη SwitchOff.
Ενοποιημένη έκθεση. Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιάσει τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας που διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο από όλους τους εταίρους του έργου, προκειμένου να διερευνηθούν οι ανάγκες των ομάδων-στόχων του παρόντος έργου. Τα αποτελέσματα κάθε χώρας αποτυπώθηκαν σε εθνικές εκθέσεις, τα ευρήματα των οποίων συνοψίζονται παρακάτω.

Εταίροι του έργου

Akademia Humanistyczno – Economiczna w Lodzi (POLAND)

Το Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών και Οικονομικών Επιστημών στο Lodz (AHE) είναι ένα διαπιστευμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο εκτός από τα παραδοσιακά πανεπιστημιακά προγράμματα (BA, MA, MSc, PHD) παρέχει επίσης μεταπτυχιακές σπουδές και μαθήματα για διάφορες ομάδες-στόχους, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων ανέργων που αναζητούν εργασία, των νέων, των φοιτητών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ηλικιωμένων, των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, των ατόμων διαφόρων επαγγελμάτων, των μεταναστών, των παιδιών, των μειονεκτούντων νέων, των ανέργων. Ως ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Πολωνίας, το AHE διαθέτει 23 σχολές και προσφέρει μια ευρεία επιλογή θεμάτων, πάνω από 100 μαθήματα, εκ των οποίων 5 στα αγγλικά. Τα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων ενημερώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Το Πανεπιστήμιο είναι ειδικός στην έρευνα και την ανάλυση- στο σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών- στην υλοποίηση μαθημάτων, στην ηλεκτρονική μάθηση και στην ανάπτυξη πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης, εργαλείων, υλικών- στη διάδοση- σε μαθήματα δημιουργικότητας, αυτοανάπτυξης, σε εργαστήρια, σεμινάρια- στη διαχείριση έργων της ΕΕ.

www.ahe.lodz.pl

Universita Degli Studi Di Verona (ITALY)

Το παρόν έργο υποστηρίζεται από την APRESO (Applied Research in Society and Organizations) και το CARVET (Center for Action Research in Vocational Education and Training), μια ερευνητική ομάδα και ένα ερευνητικό κέντρο του Τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Βερόνα, αντίστοιχα. APRESO (Applied Research in Society and Organizations) είναι το όνομα μιας ομάδας ερευνητών και επαγγελματιών του Πανεπιστημίου της Βερόνα που ασχολείται με τη διεξαγωγή ερευνών και παρεμβάσεων στον ψυχολογικό τομέα. Η CARVET αντίθετα συγκεντρώνει ερευνητές και εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή ανήκουν στο σύστημα ΕΕΚ. Έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών, τη συμβουλευτική και την κατάρτιση στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Κέντρο λειτουργεί ως κόμβος προηγμένης διεπιστημονικής έρευνας και προωθεί τον διάλογο μεταξύ διαφορετικών μεθόδων, συνδυάζοντας θεωρητική και εμπειρική έρευνα, σε διεπιστημονικό επίπεδο (ψυχολογία, εκπαίδευση, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, νομοθεσία), τηρώντας ποιοτικές, ποσοτικές και μεικτές ερευνητικές προσεγγίσεις.

www.univr.it

Neophytos Ch Charalambous (Institut of Development LTD) (CYPRUS)

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης (IoD) ιδρύθηκε το 2003 με όραμα να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας μέσω της συνεχούς ανάπτυξης του ατόμου, της οικογένειας και του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών. Το Ινστιτούτο προωθεί την ανθεκτικότητα, τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, την ενσυνειδητότητα, την ψυχική υγεία και τη θετική προοπτική ζωής, την ενίσχυση των δημιουργικών δεξιοτήτων, την αύξηση της απόδοσης και την εμπειρία της ευτυχίας. Προσφέρει εκπαίδευση, καθοδήγηση και συμβουλευτική για το ανθρώπινο δυναμικό σε σχολεία, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι κύριες δραστηριότητες του Ινστιτούτου περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις σε θέματα όπως η συνεργατική μάθηση, οι ψηφιακές δεξιότητες, η ενδυνάμωση των νέων, η αυτογνωσία, η αυτοεκτίμηση, οι αξίες και η δημιουργική σκέψη, οι δεξιότητες ζωής και απασχολησιμότητας, οι εφαρμογές της θετικής ψυχολογίας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

iodevelopment.eu

Mindshift Talent Advisory Ida (PORTUGAL)

Η Mindshift ιδρύθηκε το 2017 ως συμβουλευτική εταιρεία που ειδικεύεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο και επιδιώκει να ενισχύσει την ψηφιακή και διαπροσωπική ωριμότητα των οργανισμών και της κοινωνίας. Η Mindshift δραστηριοποιείται τόσο, σε εθνικές όσο και σε διεθνείς αγορές, στους ακόλουθους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς: – αξιολόγηση και ανάπτυξη ικανοτήτων & μονοπάτια αναβάθμισης – εκπαίδευση, coaching & mentoring – διαχείριση καριέρας & σχέδια προσωπικής ανάπτυξης – προετοιμασία του εργατικού δυναμικού για τις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας – ένταξη νέων ταλέντων σε προγράμματα πρακτικής άσκησης – σχεδιασμός στρατηγικών επικοινωνίας στα κοινωνικά δίκτυα. Η Mindshift είναι σήμερα συνιδιοκτήτρια της The Key Talent Portugal, μιας ισπανικής εταιρείας συμβούλων που επικεντρώνεται στη στρατηγική ψηφιακών ταλέντων, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής (Χιλή, Κόστα Ρίκα, Μεξικό και Δομινικανή Δημοκρατία). Εκτός αυτού, η Mindshift είναι ο αντιπρόσωπος στην Πορτογαλία του ομίλου cut-e (μια εταιρεία της Aon) με έδρα τη Γερμανία, ο οποίος παρέχει διαδικτυακά τεστ αιχμής και παιχνιδοποιημένες αξιολογήσεις, σε 90 χώρες και 40 γλώσσες.

www.mindshift.pt

Elliniki Etaireia Thetikis  (GREECE)

Η Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας (HAPPSY) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός με στόχο την προώθηση της Θετικής Ψυχολογίας. Εργάζεται για την ανάπτυξη νέων επιστημονικών γνώσεων, την προώθηση της έρευνας και τη δημιουργία ευαισθητοποίησης σχετικά με τη θετική ψυχολογία. Συγκεκριμένα, η HAPPSY στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής κατανόησης των βασικών μηχανισμών και αρχών της Θετικής Ψυχολογίας, στην ενσωμάτωση των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας στην τρέχουσα έρευνα για την προώθηση και κατανόηση της ανθρώπινης ανάπτυξης και ευημερίας, καθώς και στη διερεύνηση, τον εντοπισμό και την ανάπτυξη χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και διαδικασιών, που καλλιεργούν την ανάπτυξη ανθρώπων, ομάδων και οργανισμών. Σημαντική εστίαση του HAPPSY είναι η δημιουργία και η τυποποίηση εργαλείων για τη μέτρηση προσωπικών χαρακτηριστικών, συμπεριφορών και, γενικά, φαινομένων που σχετίζονται με τη Θετική Ψυχολογία. Οι ερευνητές του HAPPSY προσπαθούν επίσης να διερευνήσουν και να δοκιμάσουν συστηματικά τεχνικές για την επιτυχή εφαρμογή της Θετικής Ψυχολογίας στους τομείς της σωματικής και ψυχικής υγείας, της ψυχοθεραπείας, της εκπαίδευσης, της οργανωσιακής συμπεριφοράς και του αθλητισμού, σε ατομικό, ομαδικό ή οργανωσιακό επίπεδο.

www.positiveemotions.gr

Psichologias Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD-Cardet (CYPRUS)

Το CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στην ΕΕΚ, τις ψηφιακές δεξιότητες και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ως το μεγαλύτερο ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό κέντρο με έδρα την Κύπρο, το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 500 πρωτοβουλίες και έργα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την υγεία και την ευημερία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις ψηφιακές δεξιότητες, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με δεκαετίες παγκόσμιας εμπειρίας στην έρευνα και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης. Μέλη της ομάδας μας, του διοικητικού συμβουλίου και της συμβουλευτικής μας επιτροπής έχουν υπηρετήσει σε θέσεις υψηλού προφίλ σε οργανισμούς όπως η UNESCO, η Κοινοπολιτεία της Μάθησης, ο OECD, η Google και η Αμερικανική Ένωση Εκπαιδευτικής Έρευνας.

www.cardet.org

Crea360 SL (SPAIN)

Η CREA 360 είναι μια ισπανική ΜΜΕ που ιδρύθηκε το 2013 στην Cocentaina (Κοινότητα Valenican-Ισπανία). Οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται σε τοπικές/περιφερειακές δημόσιες αρχές, ΜΚΟ και σχολεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η CREA 360 εργάζεται σε διάφορους τομείς όπως τα ευρωπαϊκά κονδύλια, η τοπική ανάπτυξη, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η επιχειρηματικότητα, η κοινωνική ένταξη, η μη τυπική εκπαίδευση, το περιβάλλον, η συμμετοχή των πολιτών, ο εδαφικός σχεδιασμός και η καινοτομία. Από την ίδρυσή της το 2013, η οργάνωση έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΕ (Erasmus Plus) και άλλων προγραμμάτων συνεργασίας (INTERREG, URBACT και EUROPE FOR CITIZENS). Τα έργα αυτά αφορούσαν τον εδαφικό σχεδιασμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πολιτιστική και δημιουργική οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της νεολαίας και της εκπαίδευσης. Το CREA 360 συνεργάζεται επίσης με το Πανεπιστήμιο του Αλικάντε, συμμετέχοντας στη διοργάνωση του επίσημου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Τοπική Ανάπτυξη και την Εδαφική Καινοτομία, σε εξειδικευμένα μαθήματα κατάρτισης, στη διοργάνωση εκδηλώσεων και στη συνεργασία μαζί του σε ευρωπαϊκά προγράμματα και με το Ίδρυμα Enterprise-University of Alicante. Η CREA 360 είναι επίσης μέλος διαφόρων ενώσεων όπως το Ισπανικό Δίκτυο Αγροτικών Επιχειρηματιών ή το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών της Επαρχίας του Αλικάντε. Σήμερα τα μέλη της είναι πρόεδροι στην Ομοσπονδία Νέων Επιχειρηματιών της Επαρχίας του Αλικάντε και στην Ένωση Γεωγράφων της Comunitat Valenciana (Ισπανία).

www.crea360.es

Επικοινωνία